روش تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر
روش تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر

روش تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاي 55 ص کامل همراه با جدول و نمودار

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

* چكيده پژوهش


فصل اول: طرح پژوهش


مقدمه


بيان مسئله


ضرورت پژوهش


سئوالهاي پژوهش


فرضيه هاي پژوهش


تعريف مفاهيم و اصطلاحات


فصل دوم: پيشينة پژوهش


مقدمه


عوامل ايجاد كنندة افت تحصيلي و تكرار پايه


تحقيقات جهاني انجام شده


وضعيت مطالعات در ايران


فصل سوم: روش پژوهش


مقدمه


روش پژوهش


جامعة آماري و گروه نمونه


روش نمونه گيري


ابزار پژوهش


اعتبار و روايي ابزار سنجش


روش گردآوري داده ها


روش تحليل آماري


كيفيت تحليل


فصل چهارم: تحليل داده ها


مقدمه


جداول فراواني


نمودار فراواني


تحليل داده ها


خلاصة نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه هاي تحقيق


فصل پنجم: تفسير يافته هاي پژوهش


بحث و نتيجه گيري


محدوديتهاي پژوهش


پيشنهادات


منابع


پيوستها


پرسشنامه


پاسخنامه


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

روش تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاي 55 ص_1555403220_25354_6896_1079.zip0.07 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت