روش تحقیق اثرات تكليف شب براي دانش آموزان 152 ص
روش تحقیق  اثرات تكليف شب براي دانش آموزان 152 ص

فصل اول


مقدمه

1

بيان مسئله

7

ضرورت و اهميت پژوهش

10

متغيرهاي پژوهش

13

تعريف عملياتي متغيرها

14

فرضيه هاي تحقيق

15

فصل دوم


مقدمه

18

قوانين يادگيري از نظر روانشناسان

21

تاثير تكليف در يادگيري

23

آيا تكليف شب يك ضرورت تربيتي است؟

24

ملاك هاي تعيين تكليف شب

26

تناسب نوع تكليف با نوع درس

28

جايگاه تكليف

28

تصحيح تكليف

29

تشريح اهداف تكليف

30

فوايد و مضرات تكليف

30

اهداف تكليف

31

انواع تكليف

32

حجم تكليف

33

رابطه تكليف با ميزان هوش و استعداد دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي آنها

35

تاريخچه تكليف شب در جهان

36

تكليف شب به عنوان يك تجربه يادگيري

38

اثرات تكليف شب

40

نظريات مختلف درباره تكليف شب

41

تاريخچه تكليف شب

44

تحقيقات انجام شده در ايران

52

فصل سوم


روش تحقيق

56

نوع تحقيق

56

جامعه آماري

57

نمونه آماري

57

روش نمونه گيري

57

ابزار تحقيق

57

روش تجزيه و تحليل اطلاعات


فصل چهارم


الف- آمار توصيفي

61

مقدمه و بيان افراد نمونه آماري بر اساس مدرك سابقه، جنسيت و منطقه جغرافيايي

61

بيان فرضيه ها و سوالات مربوط به آن

62

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره يك

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره دو

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره سه

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره چهار

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره پنج

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره شش

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره هفت

101-63

تجزيه و تحليل و بيان روش مقايسه اي ارائه تكليف شب سنتي و فعال

101

آمار استنباطي

105

بحث و نتيجه گيري

109

فصل پنجم


خلاصه پژوهش

112

عنوان و اهداف پژوهش

112

فرضيه هاي پژوهش

112

نوع پژوهش

114

پيشنهادات

115

محدوديت ها و موانع

116

پيوست ها


منابع و مأخذ

119

فهرست جداول

121

نمونه فرم پرسشنامه

124


مقدمه:

تكليف همواره به عنوان يكي از عوامل مهم در تحقق يادگيري مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتي كه از يادگيري وجود داشته، شكل و نوع تكليف نيز متفاوت بوده است. شايد در گذشته اگر دانش آموزي صرفاً موفق به محفوظاتي در ذهن خويش مي شد، تصور مي رفت كه يادگيري در او تحقق يافته است. اما امروزه، با تعريفي كه از يادگيري مي شود توقع اهدافي فراتر از آن وجود دارد. يكي از متغيرهاي رايج در مورد يادگيري به شرح زير است: «يادگيري تغييري است كه در توانايي انسان ايجاد مي شود و براي مدتي باقي مي ماند و نمي توان آن را به سادگي به فرآيندهاي رشد كسب شده نسبت داد.»[1]

به همين دليل از تكاليف خانه به عنوان تمرين جهت يادگيري و توانايي استفاده مي گردد و تكليف خانه به آن دسته از فعاليت هاي درسي اطلاق مي شود كه در يادگيري هاي كلاسي جهت انجام دادن در خارج از كلاس درس و مدرسه براي دانش آموزان تعيين مي شود.[1]- تكليف شب از ديدگاه متخصصين تعليم و تربيت، معارف آموزشي اداره كل سال 1372

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

روش تحقیق - اثرات تكليف شب براي دانش آموزان 152 ص_1555403980_25355_6896_1892.zip0.08 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت